RODZAJE ROSZCZEŃ W PRZYPADKU USZKODZENIA CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA

21/11/2015

Zadośćuczynienie ( art. 445 § 1 K.C.)

Zadośćuczynienie jest bardzo szczególną formą świadczenia, gdyż w odróżnieniu od odszkodowania, które to ma na celu naprawienie szkód materialnych i wymiernych, zapewnia pokrycie strat tzw.? trudnych […]
21/11/2015

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb ( art. 444§ 2 K.C. )

Poszkodowany na podstawie przepisów prawa może ubiegać się o krótkotrwałe naprawienie szkody w postaci renty na zwiększone potrzeby, jakimi są: opieka medyczna, sprzęt rehabilitacyjny, amortyzacja tego […]
21/11/2015

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu

Sprawca szkody jest zobligowany do pokrycia wszelkich strat spowodowanych wypadkiem oraz utraconych korzyści majątkowych (odpowiednio udokumentowanych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego ? deklaracja podatkowa, umowy o pracę, […]
21/11/2015

Odszkodowanie jednorazowe

Odszkodowanie jednorazowe ( art. 444§ 1 K.C.) związane jest z pokryciem wszelkich kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku (w tym rodzaju świadczeń zwrotu kosztów leczenia poszkodowany […]