Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Porady eksperta - ODSZKODOWANIE – ZADOŚĆUCZYNIENIE

Na mocy obecnie obowiązującego prawa, osoba bliska zmarłego może domagać się

  • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu,
  • renty alimentacyjnej,
  • odszkodowania w postaci jednorazowej wypłaty przy znaczącym pogorszeniu sytuacji życiowej,
  • zadośćuczynienia w postaci jednorazowej wypłaty w przypad…

Czego możemy dochodzić?

  • zaliczki na poczet kosztów leczenia,
  • zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek lecznicz…

Zadośćuczynienie

jest świadczeniem jednorazowym i pieniężnym, mającym złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego. Przy zadośćuczynieniu przesłanką jest krzywda, definiowana jako ujemne następstwa psychiczne wywołane czynem niedozwolonym.
Przy odszkodo…