21/11/2015

Na mocy obecnie obowiązującego prawa, osoba bliska zmarłego może domagać się

zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu, renty alimentacyjnej, odszkodowania w postaci jednorazowej wypłaty przy znaczącym pogorszeniu sytuacji życiowej, zadośćuczynienia w postaci jednorazowej wypłaty w przypadku śmierci osoby […]
21/11/2015

Czego możemy dochodzić?

zaliczki na poczet kosztów leczenia, zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, […]
21/11/2015

Zadośćuczynienie

jest świadczeniem jednorazowym i pieniężnym, mającym złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego. Przy zadośćuczynieniu przesłanką jest krzywda, definiowana jako ujemne następstwa psychiczne wywołane czynem niedozwolonym. Przy […]