21/11/2015

Za nieszczęśliwy wypadek uważa sie nagłe zdarzenie

Za nieszczęśliwy wypadek uważa sie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Ubezpieczenie […]