21/11/2015

Terminy wypłat odszkodowań

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego. Czasem termin może być przedłużony o […]
21/11/2015

Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić Policję – w przypadku

Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić Policję – w przypadku: kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części, poważnej szkody w pojeździe, wypadku z ofiarami w ludziach, kradzieży […]
21/11/2015

Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody

Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ustalają stosowne przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia OC. W aktualnie obowiązującej regulacji ustawodawca w art. 38.1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, […]
21/11/2015

OC Kierowców

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny, czyli samochód osobowy, ciężarowy, […]