Bardzo udany cały rok i czwarty kwartał EuCO.

Utworzono: 28 lutego 2014r.

Bardzo udany cały rok i czwarty kwartał EuCO.

Po czterech kwartałach 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK EuCO wyniosły 49,3 mln PLN i były wyższe o 8,2% w porównaniu do przychodów wypracowanych w 2012 roku. Zysk operacyjny wyniósł 11,3 mln PLN i był o 16,3% wyższy rok do roku. Zaraportowany wynik netto po czterech kwartałach 2013 roku wynosi 10,2 mln PLN i wzrósł o 28,05% w porównaniu do skorygowanego wyniku netto za cztery kwartały 2012 roku /korekta o dodatkowy zysk w wysokości 3,1 mln PLN związany z amortyzacją znaku towarowego, ujęty w wynikach drugiego kwartału 2012 r.

„Mamy za sobą bardzo udany rok, który pod względem osiąganych wyników finansowych był znacznie lepszy od roku poprzedniego. Możemy pochwalić się także wysoką skutecznością operacyjną, która ma potwierdzenie we wzroście wpływów gotówkowych na konta spółek z Grupy EuCO. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku zanotowaliśmy 27 procentowy wzrost wpływów gotówkowych w porównaniu do stanu na koniec 2012 roku. Bardzo dynamicznie rozwija się segmentu odszkodowań uzyskiwanych na drodze sądowej. Na koniec czwartego kwartału o kilkadziesiąt procent wzrosła ilość i wartość spraw zgłaszanych do towarzystw ubezpieczeniowych na drodze sądowej, a wpływy gotówkowe z tego segmentu wzrosły o 119%, z 29 mln PLN na koniec 2012 roku do 64 mln PLN na koniec 2013 roku. Rozwój segmentu odszkodowań uzyskiwanych na drodze sądowej jest głównym kierunkiem naszego rozwoju. W postępowaniu sądowym zwykle uzyskujemy wyższe odszkodowania dla naszych klientów, co ma przełożenie na wzrost przychodów i wyników Grupy EuCO”mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu EuCO S.A.

 

 

Bardzo udany pod względem wyników był dla GK EuCO czwarty kwartał ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 5,2 mln PLN, a zysk netto do 4,7 mln PLN, oznacza to odpowiednio wzrost o 56 proc. i ponad 71 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2012 roku.

Wybrane dane finansowe GK EuCO S.A.

w tys. PLN

1-4 Q 2013

1-4Q 2012

zmiana r/r

4Q 2013

4Q 2012

zmiana q/q

skonsolidowane przychody ze sprzedaży

49 279

45 553

8,2%

14 845

16 908

-13,9%

zysk z działalności operacyjnej

11 324

9 734

16,3%

5 186

3 316

56,4%

zysk netto raportowany

10 244

11 150

-8,1%

4 711

2 750

71,3%

zysk netto skorygowany*

10 244

8 000

28,5%

 

 

 

* wynik netto Grupy skorygowany o dodatkowy zysk związany z amortyzacją znaku towarowego – 3,1 mln zł ujęte w wyniku 2Q’12.

Największy wpływ na wzrost wyników Grupy EuCO w ubiegłym roku miała dynamicznie rozwijająca się Kancelaria Radców Prawych EuCO, która uzyskała w 2013 roku wynik netto na poziomie 7,2 mln PLN, w porównaniu do 2,2 mln PLN w 2012 roku. Po czterech kwartałach 2013 roku Kancelaria zanotowała 24 procentowy wzrost ilości prowadzonych spraw sądowych, z 5100 spraw na koniec 2012 roku do 6326 spraw na koniec 2013 roku. Wartość portfela spraw obsługiwanych przez Kancelarię, mierzona wartością spraw w toku na koniec danego okresu, wzrosła o 35 procent – z 170 mln PLN na koniec 2012 roku do 230 mln PLN na koniec 2013 roku.

„Poprawiliśmy także wskaźniki rentowności. Rozpoczęte w drugiej połowie ubiegłego roku działania restrukturyzacyjne w celu obniżenia kosztów działalności Grupy EuCO, przyniosły już efekty w postaci wzrostu rentowności netto w czwartym kwartale do poziomu 32% w porównaniu do 16% w czwartym kwartale 2012 roku. Rentowność netto w całym 2013 roku osiągnęła poziom 21% i poprawiła się o 5 punków procentowych w stosunku do rentowności netto zanotowanej po trzech kwartałach 2013 roku. W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować politykę optymalizacji kosztów i pracować nad dalszą poprawą rentowności. Chciałbym zwrócić uwagę, że efekty poprawy wyników operacyjnych i finansowych oraz rentowności mają już odzwierciedlenie w przepływach operacyjnych. Na koniec 2013 roku środki pieniężne w EuCO były na rekordowym poziomie 12,5 mln PLN”mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu EuCO S.A.

Na koniec czwartego kwartału 2013 roku EuCO prowadziło 4515spraw w segmencie dochodzenia odszkodowań w trybie przedsądowym. Wpływy gotówkowe, z tytułu szkód likwidowanych na etapie przedsądowym, po czterech kwartałach 2013 r. wyniosły prawie 84 mln PLN.

Działalność zagraniczna EuCO

Przychody z rynków zagranicznych /konsolidowane są spółki z Czech i Węgier po czterech kwartałach 2013 roku wyniosły łącznie ponad 5 mln PLN. „Działalność na rynkach zagranicznych rozwija się stabilnie. Po wdrożeniu działań restrukturyzacyjnych poprawiła się sytuacja w Czechach. Bardzo zadowoleni jesteśmy z rozwoju biznesu w Rumunii. Może to być dla nas większy rynek, pod względem ilości zgłoszonych spraw, od łącznie rynku węgierskiego i czeskiego”mówi Krzysztof Lewandowski.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.
Tel. 22 440 14 40, 605  959  539
e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl