Bardzo udane półrocze dla Grupy EuCO

Utworzono: 20 sierpnia 2014r.

Bardzo udane półrocze dla Grupy EuCO

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 1H 2014 roku

  • zysk netto wzrósł o 47% r/r do 4,9 mln zł
  • zysk operacyjny wzrósł o 44% r/r do 5,4 mln zł
  • rentowność netto w 1H 2014 wyniosła 19% vs. 14% w 1H 2013

– Wyniki finansowe po pierwszym półroczu są zgodne z naszymi oczekiwaniami i potwierdzają dynamiczny rozwój rynku odszkodowań osobowych w kraju i na zagranicznych rynkach działalności EuCO. Największy wzrost wyniku zanotowaliśmy w segmencie odszkodowań osobowych dochodzonych na drodze sadowej. Kancelaria Radców Prawnych EuCO zanotowała w pierwszym półroczu tego roku wzrost zysku o 157%, do poziomu 4,7 mln zł. W tym samym okresie roku ubiegłego wynik Kancelarii wyniósł 1,8 mln zł. Bardzo dobrze rozwija się także nowy segment naszej działalności – cesja wierzytelności z tytułu majątkowych szkód komunikacyjnych. Na koniec czerwca prowadziliśmy już blisko 700 spraw cesji wierzytelności o łącznej wartości 3,2 mln zł. Wszystko jednak wskazuje, że nadal w kolejnych okresach motorem rozwoju EuCO będzie segment odszkodowań osobowych uzyskiwanych na drodze sądowej – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu EuCO S.A.

Dane finansowe GK EuCO

W pierwszym półroczu 2014 roku Grupa Kapitałowa EuCO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 26,2 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 5,4 mln zł i był o 44% wyższy rok do roku. Skonsolidowany wynik netto, raportowany po pierwszym półroczu 2014, wzrósł o 47% rok do roku i wyniósł 4,9 mln zł.

W drugim kwartale 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK EuCO wyniosły 14,1 mln zł – wzrost o 27% r/r. Zysk EBIT wyniósł 2,9 mln zł – wzrost o 80% r/r, a zysk netto 2,6 mln zł – wzrost o 55% rok do roku.

dane w mln zł

1H 2014

1H 2013

zmiana 1H 14/1H 13

2Q 2014

1Q 2014

2Q 2013

zmiana 2Q14/2Q13

2013

skonsolidowane przychody ze sprzedaży

26,2

23,2

13%

14,1

12,1

11,1

27%

49,3

zysk z działalności operacyjnej

5,4

3,7

44%

2,9

2,5

1,6

80%

11,3

zysk netto

4,9

3,3

47%

2,6

2,3

1,7

55%

10,2

rentowność EBIT

21%

16%

+5 p.p.

20%

21%

14%

+7 p.p.

 

rentowność netto

19%

14%

+5 p.p.

18%

19%

15%

+4 p.p.

 

Dane operacyjne GK EuCO

Kancelaria Radców Prawych EuCO na koniec czerwca 2014 roku prowadziła 6988 spraw sądowych o odszkodowania, których wartość przedmiotu sporu (WPS) wynosił łącznie 241,6 mln zł. W porównaniu do stanu na koniec 2013 roku liczba spraw prowadzonych przez Kancelarię zwiększyła się o 10%, a wartość przedmiotu sporu prowadzonych spraw wzrosła o 5%. Na koniec 2013 roku łączną wartość przedmiotu sporu spraw sądowych prowadzonych przez Kancelarię wynosiła 230 mln zł. Największą liczbę spraw prowadzonych w Kancelarii stanowią sprawy o zadośćuczynienia z tytułu śmierci bliskiej osoby. Według stanu na koniec czerwca 2014 r. udział spraw z tytułu zadośćuczynienia stanowił 50% wszystkich prowadzonych spraw (45% na koniec 2013 r.).

W pierwszym półroczu 2014 roku w trybie przedsądowym w Polsce Grupa EuCO zgłosiła 6857 spraw, co stanowiło wzrost o 2% w stosunku do liczby spraw zgłoszonych do towarzystw ubezpieczeniowych w pierwszym półroczu 2013 r. W tym okresie wpływy gotówkowe z tyt. spraw prowadzonych w trybie przedsądowym w Polsce wyniosły 39,4 mln zł, co oznaczało spadek o 7% w ujęciu rok do roku. Spadek wpływów realizowanych w trybie przedsądowym wynika bezpośrednio z większej skłonności klientów EuCO do prowadzenia spraw w trybie sądowym.

Spółki zależne EuCO działające na rynkach czeskim i węgierskim (spółki konsolidowane) zgłosiły do towarzystw ubezpieczeniowych w pierwszym półroczu tego roku 458 spraw. Wpływy zrealizowane przez konsolidowane spółki zagraniczne wyniosły w tym okresie 3,6 mln zł. Dynamicznie rozwija się również spółka działająca na rynku rumuńskim.