s.sadej@euco.pl

29/05/2024

Raport bieżący nr 11/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 roku.

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
28/05/2024

Raport bieżący nr 10/2024 Wybór Zarządu na nową kadencję

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
23/04/2024

Raport bieżący nr 9/2024 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
08/03/2024

Raport bieżący nr 7/2024 Złożenie przez Zarządcę w Sądzie Restrukturyzacyjnym sprawozdania z głosowania nad układem

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
27/01/2024

Raport bieżący nr 5/2024 Zmiana terminu na oddanie głosowania nad układem

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
16/01/2024

Raport bieżący nr 4/2024 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 stycznia 2024 r.

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
16/01/2024

Raport bieżący nr 3/2024 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2024 r.

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
15/01/2024

Raport bieżący nr 2/2024 Aktualizacja raportu dot. umowy z Animatorem Emitenta

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
04/01/2024

Raport bieżący nr 1/2024 Wypowiedzenie umowy przez Animatora Emitenta

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli