03/06/2022

Raport bieżący nr 14/2022
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

25/05/2022

Raport bieżący nr 11/2022
Zawarcie aneksu do dyspozycji udostępnienia i uruchomienia kredytu z bankiem ING Bank Śląski S.A.

04/05/2022

Raport bieżący nr 9/2022
Naruszenie kowenantu finansowego uprawniające do żądania przedterminowego wykupu obligacji serii B

30/04/2022

Raport bieżący nr 8/2022
Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku.

27/04/2022

Raport bieżący nr 7/2022
Informacja na temat konieczności dokonania odpisu aktualizującego dotyczącego udziałów spółki zależnej o istotnej wartości

12/04/2022

Raport bieżący nr 5/2022
Informacja na temat ryzyka wystąpienia naruszenia kowenantu finansowego.

29/03/2022

Raport bieżący nr 4/2022
Informacja dotycząca spółki zależnej prowadzącej działalność w Rumunii.

02/08/2021

Raport bieżący nr 8/2021
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki

22/07/2021

Raport EBI 1/2021
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021