40 000 ZŁ ZA PRZEDWCZESNE ZERWANIE WIĘZI RODZINNEJ DLA KLIENTKI EUCO

W 2008 roku siostra naszej Klientki wówczas 24-letnia młoda kobieta, uczestnicząc w wypadku komunikacyjnym, doznała poważnych obrażeń ciała, a ponadto na skutek obrażeń odniesionych podczas wypadku  nastąpiło urodzenie martwego dziecka drogą cesarskiego cięcia. Siostra Pani K. przebywa w stanie śpiączki. Jej stan fizyczny i psychiczny  wymaga całodobowej specjalistycznej opieki, dlatego też przebywa ona w Zakładzie Opiekuńczym. Z osoby która miała przed sobą całe życie, na skutek wypadku stała się osobą niepełnosprawną, zdaną na pomoc i opiekę innych osób w życiu codziennym.

Relacje jakie panowały pomiędzy siostrami oparte były na dużym zaufaniu, wzajemnym szacunku. Siostry były dla siebie przyjaciółkami, które nawzajem się wspierały. Więź jaka była między naszą Klientką, a jej siostrą była niezwykle silna i wielopłaszczyznowa.

Wypadek, w którym uczestniczyła również powódka wywołał nieodwracalne skutki z którymi musi się ona mierzyć każdego dnia. Pani K. nie może pogodzić się z faktem, że nie usłyszy już nigdy głosu siostry, nie otrzyma od niej żadnej rady oraz że poszkodowana nie może poznać jej dzieci. Wszystko to w sposób niewątpliwy wskazuje na zerwanie więzi jakie istniały między siostrami przed wypadkiem oraz zakłócone istotnie życie rodzinne powódki.

W marcu 2017 roku w imieniu Klientki, wysłano do towarzystwa ubezpieczeniowego zgłoszenie żądania wypłaty zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dobra osobistego, jakim jest prawo do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym. Otrzymaliśmy decyzję odmowną, stąd też sprawa o zapłatę świadczenia została skierowana na drogę postępowania sądowego. We wrześniu 2018 roku, Sąd I instancji zasądził na rzecz naszej Klientki całą kwotę dochodzonego roszczenia w wysokości 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną w wyniku wypadku krzywdę w postaci naruszenia dobra osobistego, jakim jest prawo do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym oraz prawo do utrzymania więzi rodzinnej.

Przyznana kwota 40.000 zł ma na celu kompensatę nie tyle doznanego przez Klientkę bólu, związanego ze stanem siostry, co przedwczesnego zerwania więzi rodzinnej między nimi, gdyż więź między rodzeństwem jest wartością niematerialną, która stanowi dobro osobiste podlegające ochronie prawnej.

Wyrok nie jest prawomocny.