Zadośćuczynienie ( art. 445 § 1 K.C.)

Zadośćuczynienie jest bardzo szczególną formą świadczenia, gdyż w odróżnieniu od odszkodowania, które to ma na celu naprawienie szkód materialnych i wymiernych, zapewnia pokrycie strat tzw.„ trudnych do określenia” – ból, cierpienie fizyczne i psychiczne. Zadośćuczynienie nie ma schematycznego procesu przyznawania środków finansowych, gdyż ma na nie wpływ bardzo wiele czynników z życia poszkodowanego. Bierze się przede wszystkim pod uwagę: doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz dalsze konsekwencje wypadku w przyszłości.

Jeżeli natomiast w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpi śmierć poszkodowanego będziemy mieć prawo do dochodzenia roszczeń w oparciu o treść art. 446 k.c.

Zgodnie z wyżej przywołaną regulacją istnieje prawo do zwrotu:
kosztów leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł oraz do:

  • renty,
  • jednorazowego odszkodowania,
  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Prawo do skorzystania z powyższych roszczeń warunkuje śmierć poszkodowanego i to na skutek doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Natomiast bez znaczenia jest dla zastosowania art. 446 k.c., w jakim czasie po zdarzeniu, o którym mowa, nastąpiła śmierć poszkodowanego. Musi jednak istnieć związek przyczynowy między zdarzeniem a śmiercią.