Legnica, 29.04.2022 r.
O Ś W I A D C Z E N I E
RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
W PRZEDMIOCIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ
BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z
PRZEPISAMI, W TYM DOTYCZĄCYMI WYBORU I PROCEDURY WYBORU FIRMY
AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 7 oraz
§71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), oświadcza, że w spółce Europejskie Centrum
Odszkodowań S.A.:
1) wybór firmy audytorskiej WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przeprowadzającej badanie
sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. za rok zakończony 31 grudnia
2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum
Odszkodowań S.A. (Badania) został dokonany zgodnie z obowiązującymi na dzień dokonania wyboru
przepisami,
2) firma audytorska WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz członkowie zespołu
wykonującego Badania spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z
Badań, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu
i zasadami etyki zawodowej,
3) w Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. przestrzegane powszechnie obowiązujące przepisy
prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzających
badanie sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. oraz związane z
obowiązkowymi okresami karencji,
4) Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz
procedurę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej, jak również politykę w zakresie świadczenia na rzecz
Emitenta przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka sieci firmy
audytorskiej dodatkowych usług niebędących Badaniami, w tym usług warunkowo zwolnionych z
zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Paweł Filipiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………………
Maciej Skomorowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej …………………………………
Agnieszka Papaj Sekretarz Rady Nadzorczej …………………………………
Joanna Smereczańska-Smulczyk Członek Rady Nadzorczej …………………………………
Anna Łysyganicz – Członek Rady Nadzorczej …………………………………
Anna Frankiewicz Członek Rady Nadzorczej …………………………………