STANOWISKO GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA WRAZ Z
OPINIĄ RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA, ODNOSZĄCE SI
DO ZASTRZEENIA WYRAONEGO W RAPORCIE NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z
BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta WBS Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. („Biegły
rewident”) z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskie
Centrum OdszkodowSA za rok 2021 zawiera zastrzeżenie dotyczące udziałów w spółce zależnej.
Treść
zastrzeżenia:
Grupa wykazała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy jednostki
zależnej EucoVipcar w wysokości 8,77 mln zł, który poddała testom na utratę wartości na dzień
bilansowy. W wyniku testów jednostka rozpoznała utratę wartości firmy w wartości 15,7 mln
zł. Podstawę przeprowadzanego testu stanowią prognozy przyszłych przepływów jednostki
oraz wartość odzyskiwalna aktywów szacowana na podstawie tych przepływów. Przyjęte przez
jednostkę szacunki prognoz nie opierają się na historycznych danych ze względu na znaczące
wahania przychodów spółki zależnej, co według jednostki dominującej spowodowane było
niestabilną sytuacją wywołaną pandemią i aktualną sytuacją geopolityczną wywołaną zbrojną
agresją Rosji na Ukrainę. W związku z tym, nie mając bazy do potwierdzenia szacunków w
postaci przyjętych do oceny utraty wartości prognoz, nie jesteśmy w stanie potwierdzić
poprawności założeń do przyjętych prognoz, w szczególności w zakresie planowanych
przepływów finansowych oraz nie możemy ocenić możliwości ich realizacji, a w konsekwencji
potwierdzi