Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za 2019 rok  
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów pdf button PDF »
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego GK EuCO pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu pdf button PDF »
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do zastrzeżenia biegłego w raporcie z badania sprawozdania skonsolidowanego pdf button PDF »
Sprawozdanie z działalności Zarządu GK EuCO  pdf button PDF »
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego pdf button PDF »
Informacja Zarządu – wybór firmy audytorskiej pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO – ocena sprawozdań pdf button PDF »
Raport roczny jednostkowy EuCO S.A. za 2019 rok  
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów  pdf button PDF »
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego EuCO SA pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu pdf button PDF »
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe EuCO S.A. pdf button PDF »
Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do zastrzeżenia biegłego w raporcie z badania sprawozdania jednostkowego pdf button PDF »
Sprawozdanie z działalności Zarządu GK EuCO  pdf button PDF »
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego pdf button PDF »
Informacja Zarządu – wybór firmy audytorskiej pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO – ocena sprawozdań pdf button PDF »
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO
za III kwartał 2019r.
pdf button PDF »
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2019 roku  
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu sprawozdania EuCO S.A. pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO
za I kwartał 2019r.
pdf button PDF »