Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Raporty okresowe - Rok 2019

Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2019 roku  
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu sprawozdania EuCO S.A. pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO
za I kwartał 2019r.
pdf button PDF »