Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za 2018 rok  
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy pdf button PDF »
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego GK EuCO pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu pdf button PDF »
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. – KOREKTA z dnia 29.04.2019 r. pdf button PDF »
Sprawozdanie z działalności pdf button PDF »
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego pdf button PDF »
Informacja Zarządu – wybór firmy audytorskiej pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO-ocena sprawozdań pdf button PDF »
Raport roczny jednostkowy EuCO S.A. za 2018 rok  
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy pdf button PDF »
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego EuCO SA pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu pdf button PDF »
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe EuCO S.A. pdf button PDF »
Sprawozdanie z działalności pdf button PDF »
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego pdf button PDF »
Informacja Zarządu – wybór firmy audytorskiej pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego pdf button PDF »
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO-ocena sprawozdań pdf button PDF »
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.
za III kwartał 2018r.
pdf button PDF »
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2018 roku  
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu sprawozdania EuCO S.A. pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej EuCO S.A. pdf button PDF »
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.
za I kwartał 2018r.
pdf button PDF »