Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 1Q 2015