Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 1Q 2015

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EuCO W 1Q 2015.

Legnica, 15 maja 2015 r.

Informacja prasowa

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w 1Q 2015

  • zysk netto wzrósł o 126% r/r do 5,2 mln zł
  • zysk operacyjny wzrósł o 144% r/r do 6,1 mln zł
  • rentowność netto w 1Q 2015 wyniosła 25% vs. 19% w 1Q 2014

Systematyczny wzrost wartości i liczby spraw o odszkodowania osobowe i majątkowe zgłaszanych do towarzystw ubezpieczeniowych przez Grupę EuCO w trybie sadowym i przedsądowym, miał wpływ na wypracowanie bardzo dobrych wyników Grupy w pierwszym kwartale 2015 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 70%. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego i netto, Grupa EuCO zanotowała w pierwszym kwartale wzrost o odpowiednio 144 i 126 proc., w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

„Duży wzrost przychodów w pierwszym kwartale tego roku wypracowaliśmy w segmencie przedsądowym. Jest to związane z większą skłonnością do wypłaty przez towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowań na etapie przedsądowym, szczególnie związanych z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby. Sprawy te kończyły się pozytywnym rozstrzygnięciem dla naszych Klientów już na tym etapie i nie były kierowane do sądu. Również segment odszkodowań uzyskiwanych dla naszych Klientów w trybie sądowym miał bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale. Przychody segmentu sądowego wzrosły o 29%, a wynik netto o 6% w ujęciu rok do roku” – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu EuCO S.A.

Bardzo dobre wyniki Grupy EuCO w pierwszym kwartale to także efekt wysokiego poziomu wpływów gotówkowych z towarzystw ubezpieczeniowych za zakończone sprawy o odszkodowania.

„W pierwszym kwartale do Grupy EuCO wpłynęło ponad 70 mln zł. Duży wzrost wpływów gotówkowych zanotowaliśmy w segmencie spraw sądowych (Kancelarii Prawnej EuCO). W pierwszym kwartale wpłynęło z odszkodowań uzyskiwanych na drodze sądowej ponad 32 mln zł, wobec 22 mln zł w pierwszym kwartale 2014 roku. W segmencie spraw o odszkodowania uzyskiwanych w trybie przedsądowym mieliśmy jeszcze wyższe wpływy – ponad 34 mln zł w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do 19 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku. Wszystko wskazuje na to, że perspektywy w tym roku dla EuCO są bardzo dobre. Zwiększamy systematycznie wartość portfela spraw o odszkodowania i rosną wpływy gotówkowe za sprawy zakończone. W mojej ocenie rynek dochodzenia odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych bez przeszkód będzie dalej dynamicznie rósł. EuCO prowadzi także prace nad rozszerzeniem oferty o nowe produkty związane z odszkodowaniami i usługami finansowymi. Jesteśmy już po pierwszych, udanych testach nowych produktów i niedługo zdecydujemy o szerokim wyjściu z nimi na rynek” – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu EuCO S.A.

Dane finansowe GK EuCO

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa EuCO wypracowała 20,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny wyniósł 6,1 mln zł i był o 144% wyższy rok do roku. Skonsolidowany wynik netto w 1Q 2015 wzrósł o 126% rok do roku i wyniósł 5,2 mln zł.

Marża operacyjna w pierwszym kwartale 2015 wyniosła 30%, a marża netto 25% i były odpowiednio o 9 p.p. i 6 p.p. wyższe od marż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

W Polsce Grupa EuCO wypracowała w segmencie odszkodowań uzyskiwanych w trybie przedsądowym w 1Q 2015 przychody w wysokości 15,3 mln zł, wobec 7,5 mln zł przychodów w 1Q 2014. W segmencie odszkodowań uzyskiwanych w trybie sądowym przychody wyniosły prawie 9 mln zł, a w tym samym okresie ubiegłego roku przychody wyniosły 7 mln zł. Wynik netto na segmencie przedsądowym w 1Q 2015 wyniósł 2,8 mln zł, a w segmencie sądowym 2,3 mln zł.

Dane operacyjne GK EuCO

Kancelaria Radców Prawych EuCO na koniec pierwszego kwartału 2015 roku prowadziła 6836 spraw sądowych o odszkodowania, których wartość przedmiotu sporu (WPS) wynosiła 260,2 mln zł.

Na koniec pierwszego kwartału Grupa EuCO prowadziła w trybie przedsądowym w Polsce łącznie 8661 spraw o odszkodowania osobowe i majątkowe, których wartości sporu (WPS) wynosiła 274 mln zł.

Łącznie w trybie sądowym i przedsądowym, na koniec pierwszego kwartału 2015, EuCO w Polsce prowadziło sprawy o odszkodowania o wartości przedmiotu sporu (WPS) ponad 527 mln zł. Na koniec 2014 roku WPS spraw w trybie sadowym i przedsądowym prowadzonych przez EuCO wynosił 473 mln zł.

W pierwszym kwartale tego roku EuCO nabyło 360 spraw z tytułu szkód majątkowych o wartości ponad 1,6 mln zł.

Dynamicznie rozwija się spółka działająca na rynku rumuńskim. W pierwszym kwartale 2015 r. EuCO w Rumunii zgłosiło do towarzystw ubezpieczeniowych  359 spraw o odszkodowania w trybie przedsądowym, a wpływy gotówkowe do EuCO ze spraw już zakończonych wyniosły ponad 2,1 mln zł.

Wybrane dane finansowe GK EuCO

dane w mln PLN

1Q 2015

1Q2014

zmiana

skonsolidowane przychody ze sprzedaży

20,6

12,1

+70%

zysk z działalności operacyjnej

6,1

2,5

+144%

zysk netto

5,2

2,3

+126%

rentowność EBIT

30%

21%

 +9 p.p.

rentowność netto

25%

19%

 +6 p.p.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.
Tel. 22 440 14 40, 605  959  539
e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

***

O spółce

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. świadczy usługi dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych, głównie od firm ubezpieczeniowych. Najczęściej dotyczy to wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych może toczyć się w dwóch trybach: przedsądowym i sądowym. W trybie przedsądowym doradca prowadzi w imieniu klienta negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym, sprawami prowadzonymi w trybie sądowym zajmuje się podmiot zależny firmy, którym jest Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowo-Akcyjna. Grupa prowadzi również działalność na rynkach zagranicznych – Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia.