Raport bieżący nr 9/2018
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Data sporządzenia 2018-06-14
Godzina publikacji 15:18
Raport bieżący nr 9/2018
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 14 czerwca 2018 r., w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, powołało na okres kolejnej, dwuletniej wspólnej kadencji, dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w osobach:

  • Paweł Filipiak,
  • Maciej Skomorowski,
  • Agnieszka Papaj,
  • Lucjan Chreściak,
  • Joanna Smereczańska – Smulczyk,
  • Anna Łysyganicz,
  • Anna Frankiewicz.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wszystkie osoby powołane do Rady Nadzorczej nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej załącza się do raportu.

Załączniki:

Życiorysy Członków RN-powołanych 14.06.2018 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2018-06-14
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2018-06-14