Raport bieżący nr 7/2022
Informacja na temat konieczności dokonania odpisu aktualizującego dotyczącego udziałów spółki zależnej o istotnej wartości