Raport bieżący nr 6/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2011

Data sporządzenia

2011-01-26

Raport bieżący nr

6/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Podstawa prawna wybierana w systemie ESPI:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 stycznia 2011 roku otrzymał od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałę nr 115/2011 z dnia 25 stycznia 2011 na podstawie, której postanowił wprowadzić z dniem 31 stycznia 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 600.000 ( sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda oraz ustalił dzień 31 stycznia 2011 roku jako datę pierwszego notowania papierów wartościowych Spółki.

Postanowiono również, że wprowadzenie do obrotu giełdowego powyższych akcji, nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 stycznia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLERPCO00017.

 

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt. 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-01-26