Raport bieżący nr 4/2018
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Data sporządzenia 2018-04-26
Godzina publikacji 12:44
Raport bieżący nr 4/2018
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”, „EuCO”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  26 kwietnia 2018 r., Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu zgodnie z par. 24 pkt 2 lit. g Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej EuCO za lata 2018-2019. Podmiotem tym została firma BDO Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12 (dalej: BDO Polska).

BDO Polska nie współpracowała dotychczas ze Spółką i spółkami Grupy Kapitałowej EuCO w jakimkolwiek zakresie.

Umowa z firmą BDO Polska zostanie zawarta w celu:

  • przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2018 i I półrocze 2019 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EuCO za I półrocze 2018 i I półrocze 2019 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za 2018 i 2019 rok zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EuCO za 2018 i 2019 rok zgodnie z MSR/MSSF.

Umowa z firmą BDO Polska zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac wskazanych w niniejszym raporcie. Wybrany podmiot jest uprawniony do wykonywania badań sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę biegłych rewidentów pod numerem 3355 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 RMF GPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2018-04-26
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2018-04-26