Raport bieżący nr 27/2017
Zawarcie umowy nabycia akcji EuCOcar S.A.

 

Data sporządzenia 2017-08-10
Godzina publikacji 15:32
Raport bieżący nr 27/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

W nawiązaniu do raportu nr 8/2017 z dnia 15  marca 2017 r. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „EuCO S.A.”, „Kupujący”, „Emitent”) niniejszym informuje o podpisaniu przez EuCO S.A. w dniu 10 sierpnia 2017 r. umowy nabycia 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji spółki pod firmą EuCOcar S.A. (przekształcenie formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło w dniu 28 lipca 2017 r.) (dalej: „EuCOcar”) z siedzibą w Legnicy przy ul. Stefana Okrzei 10, realizującej działalność w zakresie wynajmu pojazdów zastępczych dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Rada Nadzorcza EuCO S.A. pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy nabycia akcji EuCOcar. Sprzedającym przedmiotowe akcje jest spółka Krajowe Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. A. Naruszewicza 5/1 (dalej: „Sprzedający”, „KIK”) (wcześniejsza nazwa: EuCO Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy). Sprzedający i Kupujący zwani dalej łącznie „Stronami”. Prezes Zarządu oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta są członkami Rady Nadzorczej EuCOcar.

Na podstawie przedmiotowej umowy Kupujący nabywa 100% akcji EuCOcar należących do KIK, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 80.000,00 PLN, za łączną wartość 25.442.400 zł. (dalej: „cena sprzedaży”) (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych), tj. 318,03 zł. za jedną akcję. Nabywane akcje stanowią 80% kapitału zakładowego EuCOcar.

Transakcja nabycia akcji dokonywana jest za pośrednictwem domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, co podyktowane jest dążeniem do zachowania bezpieczeństwa i sprawności jej przeprowadzenia i ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi procesu sprzedaży akcji, bezpieczeństwa obrotu akcjami oraz zabezpieczenia interesów Stron.

Przeniesienie własności akcji na Kupującego nastąpi po łącznym ziszczeniu się poniższych warunków:

  • wykonaniu przez Kupującego dyspozycji przelewu w maksymalnie dwóch transzach o łącznej cenie sprzedaży, tj. kwoty opiewającej na sumę 25.442.400,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące czterysta i 00/100) na rachunek bankowy Sprzedającego,
  • po okazaniu Q Securities S.A. potwierdzenia wykonania przelewu przez Kupującego.

Po ziszczeniu się ww. warunków Q Securities S.A. dokona wydania odcinka zbiorowego obejmującego akcje Kupującemu z depozytu instrumentów rynku niepublicznego prowadzonego przez Q Securities S.A.

O przeniesieniu własności akcji na Kupującego Emitent poinformuje osobnym raportem.

Wartość nabywanych akcji EuCOcar stanowi wartość godziwą ustaloną pomiędzy Stronami. Cena sprzedaży mieści się w przedziale określonym przez zewnętrzny podmiot, Value Advisors Sp. z o.o., która na zlecenie EuCO S.A. dokonała wyceny akcji spółki EuCOcar, w oparciu o założenia przedstawione przez EuCOcar oraz EuCO S.A.

Nabycie akcji spółki EuCOcar ma charakter strategiczny i wiąże się z rozszerzeniem zakresu działalności dotychczas prowadzonej przez spółki grupy kapitałowej Emitenta, dlatego informacja ta stanowi w ocenie Zarządu informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-08-10
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-08-10