Raport bieżący nr 26/2017
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia S.A. – spełnienie warunków zawieszających

 

Data sporządzenia 2017-07-26
Godzina publikacji 10:57
Raport bieżący nr 26/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

W nawiązaniu do raportu nr 15/2017 z dnia 19 maja 2017 r. oraz raportu 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „EuCO S.A.”, „Kupujący”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 lipca 2017 r. zostały spełnione wszystkie warunki konieczne do przeniesienia własności akcji EuCO Poręczenia S.A. na Kupującego.

Wobec powyższego Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż nabył 100% akcji EuCO Poręczenia S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 PLN, za łączną wartość 8.548.857,35 zł. (osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 35/100 złotych). Przeniesienie własności akcji na EuCO S.A. nastąpiło w dniu dzisiejszym. Zapłata za przedmiotowe akcje nastąpi we wskazany wcześniej sposób.

Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia S.A. ma charakter strategiczny i wiąże się z rozszerzeniem zakresu działalności dotychczas prowadzonej przez spółki grupy kapitałowej Emitenta, dlatego informacja ta stanowi w ocenie Zarządu informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-07-26
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-07-26