Raport bieżący nr 26/2017
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia S.A. – spełnienie warunków zawieszających