Raport bieżący nr 23/2017
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki EuCO S.A. – uchwały Zarządu GPW i BondSpo

 

Data sporządzenia 2017-06-23
Godzina publikacji 20:40
Raport bieżący nr 23/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „EuCO”) informuje, iż dnia 23.06.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Zarząd BondSpot S.A. podjęły uchwały odpowiednio 639/2017 oraz 137/O/17, w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki EuCO S.A.

Wyznaczono dzień 28.06.2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLERPCO00033”

Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUC0420”.

Zarząd BondSpot postanowił ponadto w ww. uchwale określić dla przedmiotowych obligacji Emitenta:

  1. dzień ostatniego notowania- 01 kwietnia 2020 r.,
  2. jednostkę obrotu- 1 szt.,
  3. jednostkę obligatoryjną – 100 szt.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-06-23
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-06-23