Raport bieżący nr 23/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2020 roku.

Data sporządzenia 2020-05-08
Godzina publikacji 18:48
Raport bieżący nr 23/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 czerwca 2020 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, 59-220 Legnica.

Zarząd przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA EuCO S.A. w dniu 5.06.2020

Dodatkowo Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad.

Projekt uchwał na ZWZA EuCO S.A. w dniu 5.06.2020

Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia  oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,  są dostępne na stronie Spółki:

https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia w zakładce Walne Zgromadzenia 2020

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018  roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-05-08
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-05-08
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-05-08