Raport bieżący nr 23/2014
Podpisanie listu intencyjnego – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2014

Data sporządzenia
2014-11-27
Raport bieżący nr
23/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Podpisanie listu intencyjnego – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku z podpisaniem z Cornerstone Partners jako doradcą potencjalnego inwestora listu intencyjnego, podjęła decyzję o ujawnieniu treści informacji poufnej, o której opóźnieniu poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24.09.2014 (opóźnienie nastąpiło na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476)).

Informacją poufną, która została opóźniona, był fakt rozpoczęcia przez Spółkę i Spexar Ltd. negocjacji z Cornerstone Partners jako doradcą inwestora finansowego dotyczących potencjalnych wspólnych projektów kapitałowych, w tym dotyczących rozwoju działalności odszkodowawczej na drodze sądowej i w zakresie nabywania spraw na własny rachunek i ewentualnej inwestycji inwestora finansowego w akcje Spółki. Zarząd informuje, że wyżej wymienione negocjacje są w toku, a o ich ostatecznym rezultacie poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-11-27
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-11-27