Raport bieżący nr 22/2017
Uchwała Zarządu GPW- wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A.

 

Data sporządzenia 2017-06-21
Godzina publikacji 21:50
Raport bieżący nr 22/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A., na podstawie par. 5 ust. 1 w związku z par. 3 ust .1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwały nr 614/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r,. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:  § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-06-21
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-06-21