Raport bieżący nr 22/2017
Uchwała Zarządu GPW- wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A.