Raport bieżący nr 20/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2011

Data sporządzenia

2011-06-28

Raport bieżący nr

20/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy.

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 27.06.2011r uchwałą numer 10 postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 5.315.937,19 (pięć milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 19/100)przeznacza się na następujące cele:

a) kwotę 2.657.968,60 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 60/100) na kapitał rezerwowy

b) kwotę 2.657.968,60 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 60/100) zł na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 0,47 zł (czterdzieści siedem groszy) brutto na jedną akcję.

1. Liczba akcji objętych dywidendą: 5 600 000

2. Dzień dywidendy ustala się na 1 sierpnia 2011 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 września 2011 r.

3. Dywidenda może być wypłacona w formie:

a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),

b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

 

 

Podstawa prawna: par. 38 ust. 2 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-06-28