Raport bieżący nr 19/2017
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 

Data sporządzenia 2017-06-05
Godzina publikacji 13:03
Raport bieżący nr 19/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 05.06.2017 r., w związku z dokonanym wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą uchwałą zatwierdziło powołanie Członka Rady Nadzorczej Pana Lucjana Chreściaka.

Pan Lucjan Chreściak jest wysokiej klasy specjalistą z zakresu prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz z zakresu ubezpieczeń. Od 2005 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Legnicy i współpracuje z najbardziej rozpoznawalnymi firmami w regionie, w tym między innymi:  KGHM S.A., Pol –Miedź Trans, PKP CARGO S.A., Kolejami Dolnośląskimi Sp. z o.o., CM Legnica Sp. z o.o., MKS – BUD Sp. z o.o., Gminy Legnickie-Pole. W latach 2003 – 2007 Lucjan Chreściak  pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Katowickim Centrum Business’u Sp. z o.o. Był także Komendantem Rejonowym Straży Ochrony Kolei w PKP S.A. (1984-1995, 1997-1999) oraz asesorem w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy (1995-1997).  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 roku został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Jego wieloletnie doświadczenie i szeroka wiedza prawnicza wzmacniają kompetencje Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Według złożonego oświadczenia Pan Lucjan Chreściak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-06-05
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-06-05