Raport bieżący nr 15/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2012

Data sporządzenia 2012-07-17
Raport bieżący nr 15/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Podpisanie znaczącej umowy

 

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 16 lipca 2012 roku podpisał umowę kredytu (Kredyt) z Deutsche Bankiem (Bank). Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 16 lipca 2012 r. są Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. i Deutsche Bank oddział w Legnicy. Przedmiotem umowy jest kredyt na rachunku bieżącym w walucie polskiej, zaciągnięty w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Wartość Kredytu zgodnie ze wskazaną umową wynosi 2 500 000 zł. Umowa została zawarta na okres do dnia 19 lipca 2013 r.

Istotne warunki umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Oprocentowanie Kredytu naliczane jest według stopy zmiennej WIBOR 1M. Zabezpieczeniem Kredytu są: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, hipoteka łączna na rzecz Banku do kwoty 2 500 000 zł ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Maksymiliana Kolbe 18, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczeń Kredytu na kwotę minimum 2 500 000 zł.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz zastrzeżonych warunków.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emitenta
(kapitały własne Emitenta wynoszą 1 914 400 zł wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2012r.)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-07-17