Raport bieżący Nr 14/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 14/2016 | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Data sporządzenia 2016-06-23
Raport bieżący nr 14/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Petru oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Ryszard Petru uzasadnił rezygnację nadmiarem obowiązków wynikających z pełnienia funkcji publicznych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-06-23
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-06-23