Raport bieżący nr 12/2014
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2014

Data sporządzenia
2014-04-16
Raport bieżący nr
12/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) w dniu dzisiejszym, tj.16 kwietnia 2014r., podjął w drodze uchwały decyzję w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 5.880.000,00 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z czego 4.022.460,49 zł (cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt zł 49/100) pochodzi z zysku za rok 2013, natomiast 1.857.539,51 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 51/100) z zysków z lat ubiegłych, to jest 1,05 zł (jeden zł, zero pięć groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustala się na dzień 23 września 2014 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2014 r.
Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższą propozycję Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-04-16
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-04-16