Raport bieżący nr 03/2017
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki.

 

Data sporządzenia 2017-01-27
Godzina publikacji 19:36
Raport bieżący nr 03/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 26 stycznia 2017 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej, przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2017 roku (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia wykaz zmian Statutu oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Spółki

Wykaz zmian Statutu

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2017-01-27
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-01-27
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-01-27