Następstwa wypadku będące podstawą renty powinny mieć charakter trwały

W orzecznictwie podkreśla się, iż uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powinny mieć charakter trwały – dopiero wówczas powstanie prawo do renty. Renta może być ograniczona czasowo, jeżeli można ustalić w miarę dokładnie kiedy ustaną podstawy jej przyznania.