Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


Art. 444 §1 k.c. informuje poszkodowanego, że ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia. Mamy prawo do zwrotu poniesionych strat za następujące wydatki:

 • koszty zakupu leków,
 • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • badań i zabiegów ambulatoryjnych oraz operacyjnych,
 • koszty konsultacji u wybitnych specjalistów,
 • koszty dojazdu lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego w przypadku, gdy wymaga tego jego stan zdrowia,
 • koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin poszkodowanego w szpitalu,
 • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.