Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy przekracza określony próg opłacalności. Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie wyliczone jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym (po szkodzie).

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przejąć uszkodzony pojazd?
Niestety przepisy regulujące warunki ubezpieczenia OC nie nakładają na ubezpieczycieli takiego obowiązku. Poszkodowany może jedynie wnioskować o likwidację szkody z tzw. przejęciem pozostałości pojazdu, ale od zakładu ubezpieczeń zależy czy wyrazi na to zgodę. Jeżeli wypadek powstał z winy innego kierowcy niż poszkodowany, szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy wartość naprawy przekracza 100% wartości samochodu w momencie szkody.