Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013r.